הצטרפות לעמותה

עמותה ישראלית לכלב הקשיש ע"ר 580657369

IEDA-Israeli Elderly Dogs Association

טופס בקשה לחברות בעמותה ישראלית לכלב הקשיש ע"ר 58065736

אני מבקש/ת בזה להיות חבר/ה בעמותה ישראלית לכלב הקשיש. מטרות העמותה והתקנון ידועים לי. אם אתקבל לחברות בעמותה, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון, את החלטות הועד והאסיפה הכללית של העמותה.
הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי כל הפרטים שיצוינו על ידי בטופס זה נכונים

שלח לנו תמונה